Over CNS Nunspeet
About us

Organisatie

Binnen de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs in Nunspeet (CNS Nunspeet) speelt de ledenvergadering een centrale rol; zij vormt namelijk het hoogste bestuursorgaan. Deze vergadering draagt zorg voor de benoeming van de Raad van Toezicht, met uitzondering van het lid dat door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) wordt aangedragen. De Raad van Toezicht is samengesteld uit minstens vijf en maximaal zeven personen.

Het College van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de hele organisatie. Over het uitgezette beleid legt het College verantwoording af aan zowel de Raad van Toezicht als de leden.

Elke CNS-school wordt geleid door een integraal verantwoordelijke directeur. Of het nu gaat om onderwijsinhoud, personeel, financiën of materialen, de directeuren zijn eindverantwoordelijk voor wat er binnen hun school gebeurt. Zij leggen, op hun beurt, verantwoording af aan het College van Bestuur.

Samengevoegd vormen het College van Bestuur en de directeuren het directieberaad. Hier worden besluiten genomen die relevant zijn voor de scholen en wordt toekomstig beleid uitgestippeld.

Raad van Toezicht en College van Bestuur

De Raad van Toezicht heeft de taak het College van Bestuur te benoemen en waakt over het functioneren ervan. Naast deze toezichthoudende rol biedt de Raad ook advies. Hierbij wordt de code Goed Bestuur Primair Onderwijs gehanteerd. Het College van Bestuur op zijn beurt, bestuurt de vereniging.

De wederzijdse verhoudingen en verantwoordelijkheden tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur, en evenzo tussen het College van Bestuur en de schooldirecteuren, zijn vastgelegd in het Bestuurs- en Managementstatuut. Hierin staan alle relevante bevoegdheden en verantwoordelijkheden helder omschreven.

Samenstelling

College van Bestuur:

 • De heer C.J. Vosselman - voorzitter college van bestuur

Het College van Bestuur is bereikbaar via het mailadres info@cnsnunspeet.nl

Raad van Toezicht:

 • De heer G. Bikker - voorzitter
 • Mevrouw J. van den Berg - lid
 • De heer P. Hulsman - lid
 • De heer J. de Jong - lid
 • De heer A. Vis - lid

De Raad van Toezicht is bereikbaar via het mailadres raadvantoezicht@cnsnunspeet.nl

Koersplan

In het koersplan ‘Samen verder’ beschrijft CNS Nunspeet haar doelen en ambities voor de komende jaren.  Het geeft richting en koers aan het onderwijs op de scholen van CNS Nunspeet. Iedere school geeft, binnen de kaders van het koersplan, de komende jaren een eigen invulling aan de uitwerking ervan.

Lidmaatschap

U kunt het formulier gebruiken om u aan te melden.

Ondergetekende meldt zich aan als lid van de Vereniging voor C.N.S. te Nunspeet en onderschrijft de grondslag en doelstelling van de Vereniging.

Deze grondslag luidt: De Heilige Schrift als Gods Woord en de daarop gegronde belijdenis, uitgedrukt in de drie Formulieren van Enigheid.

About us
Vul alle verplichte velden in.
Vul alle verplichte velden in.
Vul alle verplichte velden in.
Vul alle verplichte velden in.
Vul alle verplichte velden in.
Vul alle verplichte velden in.
Vul alle verplichte velden in.

Directieberaad

 • Dhr C.J. Vosselman - Voorzitter college van bestuur
 • Mevr. L.B. Immerzeel - Boeve - Directeur Immanuëlschool
 • Dhr. A. Magré - Directeur Da Costaschool Nunspeet en Da Costaschool Elspeet
 • Dhr. M. Pijnacker Hordijk - Directeur De Petraschool
 • Dhr. M. Pijnacker Hordijk - Directeur De Morgenster
 • Dhr. M. van der Weerd - Directeur De Bron
About us
About us

Bestuurlijke informatie

Fiscaalnummer van de Vereniging CNS Nunspeet: 8057.97.804
Fiscaalnummer van de Steunstichting CNS: 8055.57.337
Image

Bezoekadres

Eikbosserweg 45b
8071 XA Nunspeet

Email

info@cnsnunspeet.nl

Postadres

Postbus 172
8070 AD Nunspeet

Telefoon

0341-270 885

CNS Nunspeet © Copyright 2023 | een Kamels site | privacyverklaring
Image