Medezeggenschap
Medezeggenschap

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Toelichting
Een nauwe samenwerking tussen de GMR en de algemeen directeur onontbeerlijk voor het optimaal functioneren van de CNS-organisatie. Beide geledingen staan voor de organisatie vanuit de onderscheiden belangen en verantwoordelijkheden: bestuur en ouders/personeel. Bovenstaande houdt een open en democratische houding in van de betrokkenen. De algemeen directeur zal, als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag, de GMR informeren over de CNS-ontwikkelingen, zodat in een later stadium de beleidsvoorstellen op de juiste wijze kunnen worden geïnterpreteerd.

De GMR zal volgens het reglement de voorlopig door het bestuur vastgestelde beleidsvoorstellen moeten voorzien van een positief of negatief advies en/of een positieve of negatieve instemming. De GMR heeft de mogelijkheid van initiatiefrecht. CNS Nunspeet is gebaat met een goed functioneren van dit recht.

Instrumenten
De GMR-vergaderingen worden volgens een van te voren opgesteld rooster en jaarplanning afgehandeld.

Ten aanzien van de voorbereidingen van deze vergadering zal het dagelijks bestuur van de GMR een regulier vooroverleg hebben met de algemeen directeur. Dit vooroverleg is noodzakelijk om de agenda voor te bereiden en te voorzien van de benodigde toelichtingen.

Tijdens de GMR-vergaderingen zal de algemeen directeur:

  • de beleidsvoorstellen nader toelichten
  • algemene informatie verstrekken
  • de vragen beantwoorden die door de (individuele) GMR(-leden) worden gesteld of op een later tijdstip hierop terugkomen als directe beantwoording niet mogelijk is
Frequentie
Volgens vastgesteld jaarrooster: GMR-vergaderingen en het daaraan voorafgaand overleg tussen het dagelijks bestuur van de GMR en de algemeen directeur.

Initiator
Het dagelijks bestuur van de GMR. De algemeen directeur draagt zorg voor het tijdig aanleveren van de benodigde stukken ter voorbereiding op de GMR-vergadering.

About us

Medezeggenschapsraden (MR)

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met de beleidszaken, die niet aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn overgedragen. In algemene termen behandelt de MR beleidszaken, die betrekking hebben op schoolniveau. Veelal zal de MR reageren op de zaken die door de schooldirecteur worden ingebracht. De MR heeft eveneens initiatiefrecht. De schooldirecteur vertegenwoordigt het bevoegd gezag in de MR.

Instrumenten
De  MR-vergadering waarin de schooldirecteur bepaalde zaken toelicht op verzoek van de MR. De schooldirecteur verstrekt de MR documenten waarover zij een besluit dient te nemen volgens het MR-reglement. De MR heeft instemmingsrecht en/of adviesrecht. De schooldirecteur informeert de MR over de gang van zaken binnen de school en de CNS-organisatie.

About us

Frequentie
De MR is over de vergaderfrequentie volledig autonoom. De MR moet zich houden aan hetgeen hieromtrent in het MR-reglement voorgeschreven staat en dient rekening te houden met de beslistermijnen vastgelegd in het reglement en de planning van de GMR. Door rekening te houden met de planning van de GMR kan de MR met de afgevaardigde vertegenwoordigers in de GMR adviseren over alle te behandelen zaken in de GMR.

Initiator

De secretaris van de MR nodigt op grond van de planning de MR-leden en de schooldirecteur uit. De schooldirecteur zorgt ervoor dat de documenten binnen de gestelde termijnen worden behandeld. De MR kan dan tijdig inspelen op ontwikkelingen.
De GMR kan alleen dan optimaal functioneren als er sprake is van een positieve communicatie tussen enerzijds de achterliggende MR-en en anderzijds de algemeen directeur, als vertegenwoordiger van CNS Nunspeet. De GMR spreekt zich uit over beleidszaken die de individuele scholen overstijgen, of anders gezegd: beleid op CNS-niveau. Het vastgestelde GMR-reglement beschrijft de onderwerpen waarover advies dan wel instemming uitgebracht dient te worden. De CNS-organisatie is gebaat met een goed functionerende GMR en zal via de algemeen directeur (zie 1.9) daar de nodige aandacht aan besteden. De leden van de GMR, die afgevaardigd worden vanuit de MR van hun school, zullen regelmatig de MR raadplegen ten aanzien van door de algemeen directeur ingebrachte zaken. De GMR-leden zullen met name over de schooloverstijgende belangen spreken.

Image

Bezoekadres

Eikbosserweg 45b
8071 XA Nunspeet

Email

info@cnsnunspeet.nl

Postadres

Postbus 172
8070 AD Nunspeet

Telefoon

0341-270 885

CNS Nunspeet © Copyright 2023 | een Kamels site | privacyverklaring
Image