Identiteit
About us

Grondslag

De vereniging CNS Nunspeet is gegrondvest op de Bijbel en de algemene belijdenisgeschriften. Een ieder die deze basis respecteert en onderschrijft, is van harte welkom om lid te worden. Zo kunt u actief meedenken over de richting van het protestants-christelijk basisonderwijs in Nunspeet.

Dit fundament vormt de leidraad voor zowel het bestuurlijk handelen als het onderwijs op onze scholen. Deze grondslag is tevens uitgewerkt in onze missie en visie.

Missie

De CNS-scholen in Nunspeet hebben de Bijbel als hun leidraad en kompas. Vanuit deze inspirerende levensvisie bieden we kinderen een veilige leeromgeving waarin we hen begeleiden naar zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en goede sociale vaardigheden. Ons streven? Beantwoorden aan de stille wens van elk kind: "leer mij te leven".

About us
_se88708-verbeterd-nr_identiteit.jpg

Visie

De christelijke identiteit vormt het kloppend hart van het onderwijs binnen CNS. Dit drukken we niet alleen uit in onze lessen, maar vooral ook in de manier waarop we met elkaar omgaan. Van onze leerlingen en hun ouders verwachten we respect voor onze uitgangspunten. Elk kind is welkom op één van onze CNS-scholen.

Deze kernwaarden zijn verder uitgediept in de volgende visie-uitspraken:

 • Ontwikkeling:
  In een veilige omgeving werken we in alle openheid en met respect voor elkaar. Elk kind gaat lerend zijn weg om tot zijn bestemming te komen.
 • Veranderingsbereid:
  We leren onze kinderen keuzes maken in een wereld met eindeloze mogelijkheden. We maken onze kinderen redzaam in deze continu veranderende samenleving.
 • Kwaliteitsbewust:
  We staan altijd open voor verbetering. Er is volop ruimte voor ideeën en initiatieven. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten. We werken daarbij samen met andere scholen en partners.

Relaties

Onze scholen vormen een gemeenschap waarin kinderen, ouders, medewerkers, leden van de vereniging en bestuursleden samenkomen, met als centraal thema de ontwikkeling en het leren van kinderen. Hierbij staan vier essentiële relaties centraal:

 1. De relatie tot God
  Elk kind is uniek en bezit een onschatbare waarde. Met de christelijke identiteit als leidraad streven we ernaar kinderen kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden.
 2. De relatie tot de medemens
  We begeleiden onze kinderen in het oprecht beleven van liefde, verdraagzaamheid en vergeving in hun contacten met anderen, in al hun verscheidenheid.
 3. De relatie tot de natuur
  Kinderen worden bij ons gestimuleerd om met respect en verantwoordelijkheidsgevoel om te gaan met alles wat leeft en groeit in de natuur.
 4. De relatie tot zichzelf
  We moedigen kinderen aan om zichzelf te waarderen. Dit versterkt hun zelfbeeld en biedt ruimte voor de ontplooiing van hun unieke talenten. Wij zorgen ervoor dat elk kind alle kansen krijgt om deze talenten ten volle te ontwikkelen.

Basisbehoeften

Centraal in de vier relaties staat het kind. We erkennen en beantwoorden de volgende fundamentele behoeften van kinderen:

 • de behoefte om gezien te worden als individu
 • de behoefte aan contact met anderen
 • de behoefte aan ontplooiing
Binnen de CNS-scholen brengen wij onze identiteit tot uiting door middel van gebed, zang, Bijbelse lessen en christelijke vieringen. Van onze leerkrachten verwachten we een actieve betrokkenheid bij de kerk en dat zij hun christelijke overtuiging oprecht uitdragen en vormgeven.

Themaweken

In de gezamenlijke missie van geloofsopvoeding trekken ouders, school en kerk samen op. Tweemaal per jaar zetten we op onze scholen een themaweek op de agenda. Gedurende deze week krijgt een specifiek thema centraal de aandacht binnen de Bijbellessen. Vervolgens wordt dit thema op de daaropvolgende zondag besproken in de kerken van Nunspeet.

Uitnodigend

Kinderen zijn welkom op onze CNS-scholen wanneer hun ouders de uitgangspunten van de school onderschrijven of respecteren. Bij de aanmelding wordt hier nadrukkelijk naar geïnformeerd. We verwachten van alle kinderen dat ze respectvol deelnemen aan activiteiten die verbonden zijn met onze identiteit, zoals bidden, luisteren, zingen en vieren.

About us
About us

Belofte aan het Nunspeetse kind

We sluiten ons van harte aan bij de belofte die binnen de gemeente Nunspeet door alle schoolbesturen is omarmd:

Onze leerlingen, kinderen en jongeren van Nunspeet, dit is onze belofte aan jullie:

 • Jouw welzijn en groei staan bij ons voorop. Wij verbinden de werelden van onderwijs, jeugdhulp, opvang, en thuis, de leefwereld in de wijk en vrije tijd aan elkaar.
 • Wij blijven zoeken naar manieren om jouw ontwikkeling te bevorderen en houden elkaar daarbij scherp aan de gemaakte afspraken.
 • Op ons kun je rekenen: we zijn betrouwbaar voor jou én je ouders. Dat betekent dat we elkaar vertrouwen en op elkaar kunnen bouwen.
 • Met passie, bezieling en enthousiasme zetten wij ons in. Onze betrokkenheid bij jou en je ouders vinden we vanzelfsprekend.
 • Wij investeren continu in jouw groei en in onze eigen ontwikkeling, altijd in harmonie en samenwerking.
 • Wij waarderen en omarmen de verschillen - of het nu gaat om werkwijze, levensbeschouwing, cultuur of opleiding. Deze diversiteit zien wij als een verrijking!
Image

Bezoekadres

Eikbosserweg 45b
8071 XA Nunspeet

Email

info@cnsnunspeet.nl

Postadres

Postbus 172
8070 AD Nunspeet

Telefoon

0341-270 885

CNS Nunspeet © Copyright 2023 | een Kamels site | privacyverklaring
Image