Privacyverklaring

Privacyverklaring

CNS Nunspeet zorgt voor de waarborging van de privacyrechten van degene van wie zij persoonsgegevens verwerkt. CNS Nunspeet gaat vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Persoonsgegevens

CNS Nunspeet verzamelt slechts persoonsgegevens die rechtmatig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer bestaan uit voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres.

CNS Nunspeet verzamelt slechts bijzondere persoonsgegevens wanneer deze op grond van toestemming van de betrokkene zijn ontvangen of wanneer dit op grond van wettelijke verplichtingen noodzakelijk of toegestaan is.

CNS Nunspeet kan persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet of een contract verplicht is.

CNS Nunspeet kan persoonsgegevens verwerken op grond van een vitaal belang, algemeen belang of gerechtvaardigd belang. CNS Nunspeet informeert de betrokkene hierover.

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene zijn verkregen, informeert de CNS Nunspeet de betrokkene over de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen.

Doeleinden

CNS Nunspeet zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Dit is slechts anders indien CNS Nunspeet hiervoor expliciete toestemming heeft ontvangen van de betrokkene of indien CNS Nunspeet moet voldoen aan een wettelijke verplichting. CNS Nunspeet verwerkt persoonsgegevens onder andere ten aanzien van salaris- en personeelsadministratie.

Bewaartermijn

CNS Nunspeet zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming

CNS Nunspeet heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. De contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming zijn:

Naam FG:Clemens Geenen
Postcode en Adres:Postbus 690, 7400 AR Deventer
Plaats:Deventer
Telefoon:Via website
Email:info@peponderwijsadvies.nl
Website:www.peponderwijsadvies.nl
FG registratienummer:FG008888

Rechten betrokkenen

Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om CNS Nunspeet te verzoeken om inzage en/of rectificatie en/of wissing van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking.

Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en dient CNS Nunspeet de gegevens van de betrokkene – op zijn of haar verzoek – over te dragen. CNS Nunspeet zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor geven, tenzij dit bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd.

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens niet verkregen van betrokkene

Wanneer de informatie niet van de betrokkene zelf is verkregen, informeert CNS Nunspeet de betrokkene over de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen en, in voorkomend geval, of zij afkomstig zijn van openbare bronnen.

Gegevens uitwisselen met anderen

CNS Nunspeet verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang heeft, of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen. CNS Nunspeet deelt, indien zij hiertoe gerechtigd is, persoonsgegevens met

  • Schoolbegeleidingsdienst
  • Parnassys
  • DUO
  • Administratiekantoor

Doorgifte naar het buitenland vindt slechts plaats in overeenstemming met de geldende  privacy wetgeving. CNS Nunspeet zal de betrokkene hierover altijd eerst informeren. Daarbij verstrekt zij in ieder geval informatie omtrent het beschermingsniveau van het betreffende land (adequaatheidsbesluit of andere passende waarborgen) en hoe er een kopie van kan worden verkregen.

Beveiliging

CNS Nunspeet treft passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van toegang tot de verwerkte persoonsgegevens te voorkomen. De toegang tot de persoonsgegevens wordt beperkt tot degenen voor wie het noodzakelijk is dat zij inzicht hebben in de persoonsgegevens. De personen die binnen de organisatie van CNS Nunspeet inzicht hebben in de persoonsgegevens zijn verplicht om hier vertrouwelijk mee om te gaan.

Profilering en cookies

CNS Nunspeet maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser van de websitebezoeker op de harde schijf van diens computer wordt opgeslagen. CNS Nunspeet gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruikers te onthouden, zodat onder meer kan worden bijgehouden welke pagina’s worden bezocht en zodoende om een profiel op te bouwen van het online gedrag. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet.

CNS Nunspeet maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en andere essentiële informatie waarmee de CNS Nunspeet de website voortdurend kan verbeteren voor zijn bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

Contactgegevens CNS Nunspeet

Naam organisatie:CNS Nunspeet
Contactpersoon:C.J. Vosselman
Adres:Eikbosserweg 45b
Plaats:8071 XA Nunspeet
Tel:0341 270 885
Email:info@cnsnunspeet.nl

Wijziging privacyverklaring

CNS Nunspeet behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wanneer een aanpassing is doorgevoerd, dan zal de “datum laatst gewijzigd”, te vinden onderaan de privacyverklaring, worden herzien.

Datum laatst gewijzigd: 10-04-2019

Image

Bezoekadres

Eikbosserweg 45b
8071 XA Nunspeet

Email

info@cnsnunspeet.nl

Postadres

Postbus 172
8070 AD Nunspeet

Telefoon

0341-270 885

CNS Nunspeet © Copyright 2023 | een Kamels site | privacyverklaring
Image